Österr. Erstaufführung: 11. Mai 2010 – brut – Infos Regie, Bühne, DarstellerInnen: Showcase Beat Le Mot, Musik: Andreas Dorau, Choreografie: Minako Seki, Showcase Beat Le Mot, Produktionsleitung: Olaf Nachtwey Besprechungen 11.5.2010 Sara Schausberger Interview 11.5.2010 Franziska Faust